Checklist overlijden

Tijdens het verzorgen van de overledene neemt uitvaartverzorging en begrafenisondernemer Joyce van Helden de dokterspapieren mee. Hiermee doet zij aangifte van overlijden. In de vlog hieronder neemt zij u mee naar het gemeentehuis in Almere voor een uitvaart in Yarden Crematorium Almere in Almere Kruidenwijk. Om u goed van dienst te zijn vindt u hieronder ook een checklist bij overlijden.

Als een naaste overlijdt, moet er in een korte periode veel worden geregeld.
Uitvaartverzorging en begrafenisondernemer Joyce van Helden doet voor nabestaanden aangifte van overlijden om u zoveel mogelijk regelwerk uit handen te nemen. Toch zijn er een aantal zaken die u zelf moet regelen. Hieronder vindt u een checklist bij overlijden welke u als richtlijn kan gebruiken.

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de overledene (was hij/zij werknemer/-ster, uitkeringsgerechtigd, gepensioneerd, weduwnaar/weduwe/gehuwd/ ongehuwd/samenwonend), moet u een aantal onderstaande instanties en personen zelf op de hoogte brengen van het overlijden.

In deze checklist nij overlijden is aangegeven hoe u de desbetreffende instantie/persoon het beste kunt informeren. Sommige instanties worden automatisch door de gemeente ingelicht. Vermeldt u bij correspondentie altijd even een contactpersoon en een eventueel van toepassing zijnde registratienummer van de overledene bij de desbetreffende instantie. De akte van overlijden geeft begrafenisondernemer Joyce van Helden op de dag van het afscheid, evenals een aantal kopieën. Het origineel houdt u altijd zelf, de kopieën kunt u naar de desbetreffende instanties sturen.

Korte checklist

Uiteraard kunt u in alle gevallen ook telefonisch contact leggen met de instanties om uw eventuele vragen voor te leggen.

 • Bank: kopie uittreksel
 • Belastingdienst (i.v.m. mogelijke teruggave
 • Inkomstenbelasting, successierecht)
  (zorgtoeslag en eventuele huurtoeslag): door gemeente.
 • Energiebedrijf (gas, water en licht): kopie uittreksel
 • Hoogheemraadschap: door gemeente
 • Huisarts, specialist, tandarts en/of andere geneeskundige/ geestelijk behandelaar: rouwkaart/telefonisch
 • Instanties waarbij een abonnement is afgesloten: rouwkaart/telefonisch
 • Notaris (in gevallen van testament, verklaring van erfrecht): kopie uittreksel
 • Pensioenfonds: kopie uittreksel
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB): door gemeente
 • Telecombedrijf / internetprovider: telefonisch
 • UWV: door gemeente
 • Verenigingen, clubs etc. waarbij de overledene was aangesloten: rouwkaart (vakbond, kerk, sport etc.)
 • Verzekeringsmaatschappij (brand-/ inboedel-/ aansprakelijkheidsverzekering, auto, leven etc.) : kopie uittreksel
 • Werkgever: rouwkaart
 • Woningverhuurder : kopie uittreksel
 • Ziektekostenverzekeraar: kopie uittreksel

Algemene informatie over uitkeringen en pensioenen evenals omtrent de districtskantoren zijn verkrijgbaar bij: Sociale Verzekeringsbank

Bankinstellingen

Bankinstelling waarbij de overledene rekeningen, leningen of andere zaken heeft lopen, moeten schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Veel banken hebben eigen formulieren waarin zij een toelichting geven op wat te doen na het overlijden van een rekeninghouder. Rekeningen op naam van alleen de overledene worden geblokkeerd; eventuele machtigingen komen te vervallen. Betalingen die nog door moeten lopen, kunnen aan de bank worden doorgegeven. Gezamenlijke rekeningen (“en/of -rekening”) worden in beginsel niet geblokkeerd. Geadviseerd wordt dit zekerheidshalve toch even na te vragen bij de desbetreffende bank.

Voor het betalen van begrafeniskosten is geen verklaring van erfrecht nodig. Omdat begrafeniskosten preferente kosten zijn, dat wil zeggen dat zij bij voorrang uit de boedel moeten worden betaald, kunnen de rekeningen van de begrafenisonderneming meestal zonder problemen bij de bank worden ingediend om te worden betaald, ook al is de rekening geblokkeerd

Belastingdienst

Indien de overledene inkomstenbelasting afdroeg, ontvangen de erfgenamen een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet.) Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van de overledene met de belastingdienst worden afgerekend. De betaalde inkomstenbelasting mag u in mindering brengen bij de aangifte voor de belasting. Over het bedrag dat de eventuele erfgenamen krijgen moet belasting worden betaald. Deze belasting heet erfbelasting. Een aangifteformulier wordt door de belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. U kunt hier wel uitstel voor aanvragen.

Sinds 1 januari 2009 is geen fiscale aftrek van uitvaartkosten voor de inkomstenbelasting meer mogelijk. De langstlevende echtgenoot en (fiscale) partners hebben geen aftrek meer voor de kosten van een begrafenis of crematie. De kosten van de begrafenis of crematie drukken wel op de nalatenschap van de overledene en mogen in mindering worden gebracht voor de berekening van erfbelasting.

Op de site van de Belastingdienst staat: “U mag begrafenis- of crematiekosten van de erfenis aftrekken. De begrafenis- of crematiekosten moet u verminderen met ontvangen uitkeringen van de uitvaartverzekeringen.”

Indien de overledene of de achtergebleven partner gebruik maakte van een VT algemene heffingskorting doet u er goed aan een verzoek in te dienen om deze stop te zetten of te laten herzien. Tel.: 0800 – 0543

Notaris:

Of U naar een notaris moet hangt een beetje van de situatie af.
Bij de notaris kan je een verklaring van erfrecht vragen, die kijkt wie er op grond van de wet of testament erfgenamen zijn en wie er namens de erfgenamen bevoegd is (of zijn) om over de nalatenschap te beschikken. Niet alleen banken kunnen vragen om een verklaring van erfrecht, maar ook verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen.

Als er uitkeringsinstanties en (levens)verzekeringsinstanties zijn, hebben die soms ook een verklaring van erfrecht nodig, voordat ze geld uitkeren. Soms is zo’n verklaring duurder dan het uit te keren bedrag. Vaak nemen uitkeringsinstanties genoegen met een kopie van de overlijdensakte die u van mij ontvangt in de nazorgmap.

Energiebedrijf Indien niemand anders meer in de woning blijft wonen, moet het energiebedrijf hiervan in kennis worden gesteld. Overleg goed het juiste moment van afsluiting. Blijft er nog wel iemand op het adres wonen, dan kan desgewenst om een naamswijziging worden verzocht. Hoogheemraadschap Men draagt bij aan het zuiveren van afvalwater etc. door middel van het betalen van verontreinigings-/zuiveringsheffing. Indien men alleen achterblijft in een huishouding wordt u voor het komend jaar automatisch voor 1 vervuilingseenheid aangeslagen. Voor het nog lopende jaar kunt u een verzoek indienen voor restitutie.

Pensioenfonds

Voor informatie over vergeten pensioenrechten kunt u bellen met telefoonnummer 020 – 751 28 70.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) De gemeente informeert automatisch de SVB. Voor het aanvragen van eventuele “nabestaandenuitkering”, “halfwezenuitkering” en “wezenuitkering” moet u zelf zorgdragen. De nabestaandenuitkering geldt in situaties waarbij de nabestaande de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt (na 65 jaar geldt de AOW), geboren is voor 1950 of tenminste voor 45% arbeidsongeschikt is of een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar. Indien u ergens over twijfelt, neem dan altijd contact op met de SVB. De aanvraagset voor een ANW-uitkering kunt u verkrijgen bij de SVB (eventueel downloaden op www.svb.nl).

Telecombedrijf / internetprovider

Indien er niemand meer op het aansluitadres achterblijft, moet het telefoonbedrijf of de internetprovider worden geïnformeerd om de aansluiting te laten opheffen. Overleg goed het moment van afsluiting. Blijft er nog wel iemand op het aansluitadres achter, dan kan desgewenst om een naamswijziging worden verzocht. Verenigingen, clubs etc. waarbij de overledene was aangesloten Hiervoor geldt hetzelfde als bij instanties waar een abonnement is afgesloten. Verzekeringsmaatschappij Alle maatschappijen waarbij verzekeringen (aansprakelijkheidsverzekering, brand-/inboedelverzekering, autoverzekering) zijn afgesloten moeten in kennis worden gesteld van het overlijden. Indien er een partner achterblijft en er verzekeringen blijven doorlopen, moet de naam op de polis (tenaamstelling) worden gewijzigd. Denk ook aan het eventueel opzeggen van de motorrijtuigenbelasting.

Woningverhuurder

De verhuurder of woningbouwvereniging moet in kennis worden gesteld van het overlijden. Indien een achtergebleven partner er na het overlijden in belangrijke mate in inkomen op achteruit gaat, kan men eventueel in aanmerking komen voor huurtoeslag of een verhoging van huurtoeslag. Dit moet men aanvragen bij de belastingdienst tel.: 0800-0543.

Ziektekostenverzekeraar

Deze instantie moet in kennis worden gesteld van het overlijden i.v.m. het wijzigen of opzeggen van polissen en premies.

NB: Deze checklist betreft een summiere opgave en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het is bedoeld om u van enige achtergrondinformatie te voorzien en u op weg te helpen bij het in kennis stellen van diverse instanties er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.